Webcam

Provozní řád kempu

Provozní a ubytovací řád kempu Jestřábí I. (dále jen „kemp")


1. Tento provozní a ubytovací řád upravuje práva povinnosti ubytovatele a hosta v souvislosti s ubytováním v kempu.

2. Ubytovatelem je společnost Kitesport, s.r.o., se sídlem S. K. Neumanna 986/15, Praha 8, IČO: 28379713, provozovna Kemp Jestřábí I., Černá v Pošumaví 152, PSČ 382 23.

3. Host se zavazuje uhradit ubytovateli cenu za ubytování, která je mu předem sdělena, jakož i cenu za služby spojené s ubytováním dle platného ceníku ubytovatele.

4. Mezi ubytovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena:

4.1. v případě online objednávky prostřednictvím webových stránek ubytovatele či online platformy, na níž je ubytování ubytovatelem nabízeno, okamžikem doručení potvrzení termínu ubytování ze strany ubytovatele na emailovou adresu hosta;

4.2. zaplacením ceny za ubytování příp. její části (zálohy) ze strany hosta.

5. Provozní a ubytovací řád kempu se vztahuje na celý areál kempu, zejména na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky v areálu kempu.

6. V prostoru kempu se může ubytovat pouze host, který se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů) a zaplatí cenu za ubytování.

7. Host je povinen uhradit cenu za celou dobu ubytování před započetím ubytování, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:

7.1. v případě online rezervace současně s provedením rezervace prostřednictvím platební karty, případně bankovním převodem,

7.2. zaplacením faktury vystavené ubytovatelem před započetím ubytování,

7.3. prostřednictvím voucheru vydaného ubytovatelem a předloženého hostem nejpozději při přihlášení na recepci.

8. Ubytovatel je oprávněn ve zvláštních případech změnit hostu ubytování, které se však podstatně nebude odchylovat od závazně potvrzené objednávky.

9. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může host zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 14 dnů před nástupem k pobytu. V případě zrušení objednávky 13 a méně dnů před nástupem k pobytu je účtován storno poplatek ve výši 100 % uhrazené zálohy.

10. VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM a dále hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

11. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v ubytovacích jednotkách od 16.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin, uvést jí do původního stavu (taktéž zhasnout světla, zavřít okna a dveře), klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

12. Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, auta, karavany, obytné vozy, mikrobusy apod.), platí ukončení pobytu v areálu do 10.00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

13. Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

14. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních a umývárně nádobí, komunální odpad odkládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech.

15. Platí přísný zákaz vyhazování ryb, uhynulých zvířat a horkého popela do kontejnerů, taktéž je zakázáno odkládat velkoobjemový a nebezpečný odpad v celém areálu kempu.

16. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

17. V době od 22.00 do 7.00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24.00 do 7.00 hod.

18. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

19. Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na pláž, znečišťování prostoru pláže a vody.

20. Vstup na molo je dovolen pouze za doprovodu obsluhy či zaměstnanců kempu.

21. Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče nebo jejich zákonní zástupci!

22. V areálu kempu se vyskytují umělecké artefakty, které nejsou klasifikovány jako herní prvky, manipulace s nimi a pohyb na nich není dovolen a je pouze na vlastní nebezpečí.

23. V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi free. Případná nefunkčnost internetu v areálu kempu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta.

24. Za lodě a katamarány umístěné v areálu kempu na vyznačené ploše zodpovídají jejich majitelé. Za případné škody vzniklé nevhodným uložením a zajištěním plavidla zodpovídá majitel.

25. Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém areálu kempu! Platí přísný zákaz venčení psů v celém areálu kempu.

26. Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

27. Maximální rychlost vozidel v areálu je 5 km/hod.

28. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat.

29. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

30. Ubytovaní hosté i osoby pohybující se v areálu kempu jsou povinny dodržovat požární poplachové směrnice kempu Jestřábí I. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

31. Provozní a ubytovací řád kempu je závazný pro všechny ubytované hosty i osoby pohybující se v areálu kempu. Ubytovaný host, příp. osoba, která poruší provozní a ubytovací řád, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po ubytovaném hostu, nebo osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody.

32. Ubytovatel je oprávněn neumožnit vstup do kempu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových a omamných látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek, klid a dobré mravy, a to zejména v době od 22:00 do 7:00 hod., stejně tak je ubytovatel oprávněn takové osoby vykázat z ubytování. Ubytovaný host je v takovém případě povinen uhradit 100 % z ceny ubytování.

33. Je zakázáno poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení v celém areálu kempu.

34. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

35. Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení") a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

36. Brána a vjezd do kempu jsou uzavřeny v době od 22.00 do 7.00 hod.

V Černé v Pošumaví, kemp Jestřábí I, dne 22. 06. 2022