Webcam

Provozní řád kempu

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky v areálu kempu Jestřábí I.

V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci umístěné u vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.

Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se
v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.

Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 10 dnů před oznámeným dnem příchodu.

VSTUP A UŽÍVÁNÍ KEMPU JE POVOLENO POUZE UBYTOVANÝM HOSTŮM a dále hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí nástup na pobyt v ubytovacích jednotkách od 14.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 10.00 hodin, uvést jí do původního stavu (zhasnout světla, zavřít okna a dveře), klíč odevzdat na recepci. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

Pro hosty ubytované ve vlastním zařízení (stany, auta, karavany, mikrobusy apod.), platí ukončení pobytu v areálu do 12.00 hodin posledního dne. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.

Host platí za ubytování předem.

Stavět stany a parkovat vozidla a karavany mohou hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních, komunální odpad dávat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech. 

Platí přísný zákaz vyhazování ryb a horkého popela do kontejnerů!

Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

V době od 22.00 do 7.00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 24.00 do 7.00 hod.

Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených.

Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na pláž, znečišťování prostoru pláže a vody.

Vstup na molo je dovolen pouze za doprovodu obsluhy či zaměstnanců kempu.

Za bezpečnost dětí při pohybu v areálu zodpovídají rodiče nebo jeho zákonní zástupci! V areálu kempu se vyskytují umělecké artefakty, které nejsou klasifikovány jako herní prvky, manipulace s nimi a pohyb na nich není dovolen a je pouze na vlastní nebezpečí.

Za lodě a katamarány umístěné v areálu kempu na vyznačené ploše zodpovídají jejich majitelé. Za případné škody vzniklé nevhodným uložením a zajištěním plavidla zodpovídá majitel.

Pohyb psů a jiných zvířat je povolen pouze na vodítku a pod dohledem majitele, a to v celém areálu kempu! Platí přísný zákaz venčení psů v celém areálu kempu.

Ubytovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy.

Maximální rychlost vozidel v areálu je 5 km/hod.

Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.

Všechny ubytované osoby, i osoby pohybující se v areálu kempu jsou povinny dodržovat požární poplachové směrnice kempu Jestřábí I. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Provozní řád kempu je závazný pro všechny ubytované i osoby pohybující se v areálu kempu. Osoba, která poruší provozní řád, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána částka dle skutečné výše škody. Je zakázáno poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení v celém areálu kempu.

Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

Brána a vjezd do kempu jsou uzavřeny v době od 22.00 do 7.00 hod.

 

V Černé v Pošumaví, kemp Jestřábí I.

Dne 28. 6. 2017